Camping Porte des Vosges Bulgnéville Frankrijk

"What you do not see, you can not capture!"

Bulgnéville - Frankrijk

Camping Porte des Vosges...

De plaatsen Contrexéville en Vittel liggen op slechts een paar minuten rijden met de auto. De omgeving is populair voor verschillende activiteiten, zoals wandelen en fietsen.

Campsite Porte des Vosges...

The places Contrexéville and Vittel are only a few minutes away by car. The area is popular for various activities, such as hiking and cycling.

Camping Porte des Vosges...

De 13e-eeuwse kerk, de talrijke fonteinen, de Place Guillemaut en het oude ziekenhuis uit 1714 zullen liefhebbers enthousiast maken.

Camping Porte des Vosges...

The 13th-century church, the numerous fountains, the Place Guillemaut and the old hospital from 1714 will delight enthusiasts.

Camping Porte des Vosges...

THet 3 Merenpad biedt 6 gemarkeerde paden om de diversiteit van de landschappen en de rijkdom van de flora en fauna van water- en bosomgevingen te ontdekken.

Camping Porte des Vosges...

The 3 Lakes Trail offers 6 marked trails to discover the diversity of the landscapes and the richness of the flora and fauna of water and forest environments.

Camping Porte des Vosges...

Bulgnéville

We hebben er fijn gekampeerd. Eigenlijk kom je te weinig in dit soort dorpjes, vaak rijd je het liefst zo snel als mogelijk naar huis als de vakantie er opzit. Maar dit soort plaatsen, geeft aan waarom je vaker moet stoppen en je zelf verwennen met deze prachtige dorpjes achter de snelweg.

We had a nice camp there. Actually, you do not get enough in these kinds of villages, often you prefer to drive home as soon as possible when the holiday is over. But these types of places indicate why you should stop more often and spoil yourself with these beautiful villages behind the highway.

More Photos

Camping Porte des Vosges, Bulgnéville...Vogezen - Frankrijk

Slag bij Bulgnéville

(tekst Wikipedia France)

De slag om Bulgnéville vond plaats op2 juli 1431in Bulgnéville , 20 kilometer ten zuidoosten van Neufchâteau.

Het is een strijd om de opvolging aan het hoofd van het hertogdom Lotharingen na de dood van Karel II. Ze verzet zich enerzijds tegen René d'Anjou, hertog van Bar, hertogpartner van Lotharingen door zijn vrouw Isabelle, dochter van hertog Karel II, toekomstige hertog van Anjou en koning van Napels, verbonden met de Fransen, en anderzijds de Graaf Antoine de Vaudémont, neef van Charles II, concurrent van René d'Anjou aan het hoofd van het Hertogdom Lotharingen en supporter van Philippe le Bon, Hertog van Bourgondië, verbonden met de Engelsen.

Antoine de Vaudémont heeft 4.000 ruiters en 5.000 infanteristen onder bevel van Antoine de Toulongeon, maarschalk van de hertog van Bourgondië. René krijgt de steun van zijn zwager Karel VII, die hem de troepen van de ridder Arnault Guilhem de Barbazan stuurt, een oude onder het harnas gebleekte soldaat: 4.500 ruiters en 6000 infanteristen, zonder homogeniteit en zonder ervaring.

René wil het graafschap Vaudémont in bezit nemen en haast zich naar de Bourgondiërs die het proberen te vermijden. Het was een kilometer ten westen van Bulgnéville, tussen het dorp Vaudoncourt en de stroom van de Anger, dat op 2 juli 1431 een confrontatie plaatsvond die lang zal worden herinnerd.

De Bourgondiërs vestigden zich op een lichte eminentie waar de troepen van René hen zeker van de overwinning aanvielen dankzij hun numerieke superioriteit. Maar ze worden tegengehouden door de Picardische boogschutters van Toulongeon en de strijd verandert in de grootste verwarring. In amper een uur was de zaak afgerond. Het is de stormloop in de rangen van Lotharingen, die in stukken worden gesneden.

Barbazan wordt gedood (later zal hij worden begraven in Saint-Denis, "de necropolis van koningen", in opdracht van Karel VII), Baudricourt vlucht (hij die een paard en een escorte had gegeven aan Jeanne d'Arc twee jaar eerder zodat ze naar Chinon kon gaan). Hertog René viel zelf in de handen van Toulongeon; de hertog van Bourgondië zal hem tot april 1437 in zijn gevangenissen in Dijon verwelkomen.

Antoine de Vaudémont gelooft dat hij de overwinning behaalt, maar hij kan het hoofd van het hertogdom Lotharingen niet nemen ondanks de tegenstand van koning Sigismund van Luxemburg. Tien maanden later wordt René voorwaardelijk vrijgelaten zonder dat het probleem van zijn losgeld wordt opgelost. Na een tweede verblijf in de gevangenis bedraagt het bedrag van zijn losgeld 400.000 ecu. Hij redde uiteindelijk zijn nalatenschap en blijft de situatie meester. Hij onderhandelt met Antoine de Vaudémont: de dochter van René, Yolande , trouwt met Ferri de Vaudémont. Lorraine is echter niet langer de belangrijkste zorg van hertog René I er.

In 1434 maakte de dood van zijn oudere broer hem tot hertog van Anjou , graaf van de Provence, koning van Sicilië en Jeruzalem. Het erft dus Italiaanse dromen van zijn voorouders (zie René I, eerste van Napels ) en verplaatste zijn hof in Aix-en-Provence, wat hem het imago van de goede koning René zal geven.

Battle of Bulgnéville

(text Wikipedia France)

The Battle of Bulgnéville took place on July 2, 1431 in Bulgnéville, 20 kilometers southeast of Neufchâteau.

It is a battle for succession to the head of the Duchy of Lorraine after the death of Charles II. She is opposed on the one hand against René d'Anjou, Duke of Bar, duke of Lorraine by his wife Isabelle, daughter of Duke Charles II, future Duke of Anjou and king of Naples, allied with the French, and on the other count Antoine de Vaudémont, cousin of Charles II, competitor of René d'Anjou at the head of the Duchy of Lorraine and supporter of Philippe le Bon, Duke of Burgundy, associated with the English.

Antoine de Vaudémont has 4,000 horsemen and 5,000 infantrymen commanded by Antoine de Toulongeon, Marshal of the Duke of Burgundy. René is supported by his brother-in-law Charles VII, who sends him the troops of the knight Arnault Guilhem de Barbazan, an old soldier bleached under armor: 4,500 horsemen and 6,000 infantrymen, without homogeneity and without experience.

René wants to take possession of the county of Vaudémont and rushes to the Burgundians who try to avoid it. It was a kilometer west of Bulgnéville, between the village of Vaudoncourt and the Anger stream, that a confrontation took place on July 2, 1431 that will be long remembered.

The Burgundians settled on a light eminence where René's troops assured them of victory thanks to their numerical superiority. But they are stopped by the Picardy archers of Toulongeon and the battle turns into the greatest confusion. The matter was completed in just an hour. It is the stampede in the ranks of Lorraine, which is cut into pieces.

Barbazan is killed (later he will be buried in Saint-Denis, "the necropolis of kings", commissioned by Charles VII), Baudricourt flees (he who had given a horse and an escort to Joan of Arc two years earlier so that she could go to Chinon). Duke René himself fell into the hands of Toulongeon; the Duke of Burgundy will welcome him to his prisons in Dijon until April 1437.

Antoine de Vaudémont believes that he wins, but he cannot take the head of the Duchy of Lorraine despite the opposition of King Sigismund of Luxembourg. Ten months later, René is released on parole without the problem of his ransom being resolved. After a second stay in prison, the amount of his ransom is ECU 400,000. He eventually saved his legacy and remains in control of the situation. He negotiates with Antoine de Vaudémont: René's daughter Yolande marries Ferri de Vaudémont. However, Lorraine is no longer the primary concern of Duke René I er.

In 1434, his older brother's death made him Duke of Anjou, Count of Provence, King of Sicily and Jerusalem. So it inherits Italian dreams from its ancestors (see René I, first of Naples) and moved its court in Aix-en-Provence, which will give it the image of the good king René.

ALT NAME

Bulgnéville

Camping Porte des Vosges is gelegen nabij de snelweg A31, 1.500 m van afrit 9 BULGNEVILLE.

Camping Porte des Vosges is located near the A31 motorway, 1,500 m from exit 9 BULGNEVILLE.

ALT NAME

Bulgnéville het Dorp

Bulgnéville is leuk dorp, we hebben er tweedagen gestaan, en nog leuke foto’s gemaakt, plaatsen zoals Nancy (85 km), Dijon (120 km), Chaumont (95 km), je komt ze altijd wel tegen.

Bulgnéville is a nice village, we have been there for two days, and made some nice pictures, places like Nancy (85 km), Dijon (120 km), Chaumont (95 km), you will always come across them.

ALT NAME

Leuke straatjes

Het is een leuke camping plek voor een tussenstop. Loop ook eens door de oude straatjes, en letop de leuke geveltjes.

It is a nice camping place for a stopover. Also walk through the old streets and pay attention to the nice facades